Nationaal Park Nieuws

Weerribben-Wieden voorgedragen als Nationaal Park van Wereldklasse

Oplossing voor grote ruimtelijke opgaven

De 'Commissie Verkenning Nationale Parken' heeft in Nederland vijf gebieden geselecteerd met internationaal unieke natuur-, landschaps- én cultuurhistorische erfgoed waarde. Weerribben-Wieden mag zich tot 1 van deze unieke gebieden rekenen. Het gebied is van universele Unesco waarde en maakt onderdeel uit van het bijzondere aaneengesloten gebied van de Veluwe via IJsseldelta naar Noordwest-Overijssel tot en met het Drents Plateau.

Staatsbosbeheer en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hebben de commissie onder voorzitterschap van prof. mr. Pieter van Vollenhoven opdracht gegeven om te verkennen wat internationaal echt onderscheidende gebieden zijn op het vlak van natuur, landschap en cultuurhistorie. En er is gevraagd wat de potentie van deze gebieden is om bij te dragen aan de grote ruimtelijke opgaven waar Nederland voor staat (klimaat, biodiversiteit, stikstof, circulaire economie en gezondheid).

Oplossing voor grote ruimtelijke opgaven

De geselecteerde gebieden geven niet alleen inzicht in de natuur- en landschapsgeschiedenis van ons land, maar bieden door hun omvang, aanwezige landschapstypen en hun overwegend groene karakter een groot potentieel voor het vinden van oplossingen voor de opgaven van nu en de toekomst. Het advies maakt duidelijk dat realisatie van deze gebieden, in het adviesrapport ‘Nationale landschapsparken’ genoemd, samen kan gaan met het oplossen van de grote ruimtelijke opgaven waar Nederland voor staat zoals biodiversiteitsherstel, toekomstbestendig waterbeheer, stikstofreductie, CO2-reductie, circulaire (landbouw)economie en gezondheid.

Enorme aanmoediging

Harold Viscaal, voorzitter Stichting Weerribben-Wieden: “De voordracht van Weerribben-Wieden is een enorme aanmoediging voor ons samenwerkingsverband met 9 gebiedspartners om aan de slag te gaan met de ambities uit ons projectplan Nationaal Park Weerribben-Wieden nieuwe stijl en onze visie recreatie en toerisme 'Perspectief bestemming Weerribben-Wieden 2025'. De schaal- en statussprong die we door deze prominente nationale parkpositie krijgen, zullen we benutten door met innovatieve toepassingen te bewijzen dat natuur, landbouw, toerisme, erfgoed, klimaat, de economische en ecologische leefbaarheid kunnen versterken. De ontstaansgeschiedenis van ons gebied levert het bewijs dat deze grootheden juist naast elkaar voor iconische waarde zorgen.”

Volgens de adviescommissie: IJsseldelta Weerribben-Wieden heeft unieke kenmerken

  • Het is het grootste nog functionerende laagveengebied in Europa.

  • Er zijn unieke soorten aanwezig, zoals de Grote Vuurvlinder, blauwgraslanden en natte heide.

  • Het heeft bijzondere overgangen van open water naar moerasbossen en van laagveengebied naar het rivierengebied (de IJsseldelta aan de voormalige Zuiderzee) én het zandlandschap.
  • Het is een bijzonder voorbeeld van menselijk ingrijpen in het landschap, met name de geschiedenis van veenontginningen, polder Mastenbroek, het vaargebied van Giethoorn en de natuurontwikkeling langs de IJssel.
  • Het maakt met Willemsoord als een van de Koloniën van Weldadigheid onderdeel uit van dit unieke Unesco Werelderfgoed en legt hiermee onder andere de verbinding met Drenthe, waaronder Fredriksoord en het Drents plateau.

Over Stichting Weerribben-Wieden

De Stichting zet zich als gebiedspromotor, gebiedsontwikkelaar en gebiedsboard in voor Nationaal Park Weerribben-Wieden nieuwe stijl, door het aanjagen, mobiliseren en initiëren van projecten. Dit doet zij samen met negen partners: Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Koninklijke Horeca Nederland (KHN), KopTop, Ondernemersplatform Steenwijkerland (OPS) & Vestingstad Steenwijk, LTO Noord, inwonersvertegenwoordigers uit De Weerribben en uit De Wieden en de gemeente Steenwijkerland. Hiermee werkt zij samen met bewoners en ondernemers aan de versterking van de leefbaarheid, natuur en economie, waaronder landbouw en toerisme en recreatie.

Het adviesrapport kunt u inzien op de website van de rijksdienst voor cultureel erfgoed.

Tip je vrienden

twitter facebook