Nationaal Park Nieuws

Samen profiteren van Nationaal Park Weerribben-Wieden

De komende drie jaar gaat de Stichting Weerribben-Wieden aan de slag met de ontwikkeling van het Nationaal Park Weerribben-Wieden naar een Nationaal Park nieuwe stijl.

Het Ministerie van LNV en de provincie Overijssel laten zien dat zij er vertrouwen in hebben. Zij geven de stichting gezamenlijk een betekenisvolle subsidie, bijna € 600.000, om deze ontwikkeling mogelijk te maken. Ook Harold Viscaal, de nieuwe directeur van de stichting en het Nationaal Park, ziet een forse kwaliteitsimpuls van het gebied voor zich.

Harold Viscaal: “We mogen af van de bescheidenheid die zo kenmerkend is voor de Kop van Overijssel. We zijn werkelijk een uniek gebied. Het is een gebied dat vanuit haar oorsprong tot ver in de toekomst van grote waarde is. Het gebied is groot geworden door de strijd met land, water, veen en armoede. Deze strijd en het vechten tegen de elementen heeft het gebied haar eigen kenmerken en cultuur geven. Dat is zichtbaar in het erfgoed en in de noeste werkmentaliteit. Het gebied kan in al haar uniekheid behouden worden en daarnaast verder ontwikkeld met en voor ondernemers en bewoners. Weerribben-Wieden – IJsseldelta en Drents Plateau zijn potentieel onderdeel van de 5 Nationale landschapsparken van Nederland, volgens een adviescommissie onder leiding van Pieter van Vollenhoven. De commissie ziet grote delen van de natuur en cultuurhistorie van Unesco waarde.”

Alleen ga je sneller, samen kom je echt verder

Viscaal: “Wethouder Bram Harmsma nodigde me uit om in dit prachtige gebied actief te worden. Hij weet dat ik ervan houd het haalbare potentieel in organisaties en regio’s naar boven te halen. Bram zag dat ik in de stedendriehoek goede resultaten behaalde met het aanjagen van de regionale economie. Door vanuit een grote MKB-vereniging, met 1200 leden, alle belanghebbenden actief te laten meedoen op een ambitieuze agenda. Die ambitieuze agenda is hier een toekomstbestendig Weerribben-Wieden met economie, ecologie en leefbaarheid in balans.” Harold: “Hoe je denkt, is hoe je handelt! Daarom denk ik in mogelijkheden en geloof ik in het smeden van collectieve ambities waarin ieder zijn belang kan waarmaken. Dan richt je je samen op het ultiem mogelijke. Alleen ga je sneller, samen kom je echt verder! Ik ben trots op het feit dat het bestuur van de stichting het lef heeft om echt een aanjagende functie te vervullen voor het gebied. Als interim voorzitter - kwartiermaker heb ik begin vorig jaar deze ontwikkeling samen met hen opgestart. Nu mag ik deze klus met unanieme steun van het bestuur verder als directeur oppakken. Ik ben zelf inmiddels 18 jaar MKB-ondernemer en neem als veranderkundige en oud-voorzitter van een grote werkgeversvereniging daadkracht en ondernemerschap mee die ik ga inzetten voor het gebied.”

Spanning leidt tot glans

Wethouder Bram Harmsma van de gemeente Steenwijkerland is blij met deze benoeming: “Met de stichting hebben we meerdere partijen, ook tegenstrijdige, samengebracht onder één dak. Zoals plaatselijk belang, natuurorganisaties, ondernemers en de gemeente. Gezamenlijk gaan we voor een balans tussen economie, ecologie en leefbaarheid. Waarbij we innovatief en onorthodox nadenken over oplossingen. Dat geeft soms spanning, maar leidt ook tot het ontstaan van parels in het gebied.” Viscaal: “ik geloof in de kracht van samen. Er zijn geen verliezers, we gaan net zo lang door tot we allemaal winnaars zijn. Ik wil de gemeente ook een compliment geven dat zij het Nationaal Park Weerribben-Wieden in de benen wilde houden in een periode dat veel overheden zich terugtrokken uit de Nationale Parken. Ook de provincie verdient een compliment. Zij wil op het hetzelfde niveau als LNV en RVO investeren in de ontwikkeling van het Nationaal Park. Daarnaast heeft zij ons een projectleidersrol gegeven in de gebiedsgerichte aanpak als het gaat om de ontwikkeling van een toekomstvisie op het gebied. “

Het gebied laten bloeien

Met de kennis die we hebben van de geschiedenis en de unieke kenmerken van het gebied wordt gestart met proeftuinen. Om te leren, te innoveren en nieuwe vormen van ondernemerschap in het gebied te ontwikkelen. Samen met kennisinstellingen en innovatieve ondernemers start een ontwikkeling waarin natuur, erfgoed, landbouw en toerisme naast elkaar kunnen bestaan, die elkaar versterken in plaats van te verdringen. Economisch en ecologisch floreren, zonder dat de leefbaarheid onder druk komt te staan. Viscaal: “Resultaten bereiken we op verschillende niveaus. Dit doen we door bijvoorbeeldgebruik te maken van smart technologie. Samen met ondernemers schrijven we gebiedsverhalen die terugkomen in interactieve audiotours. Over onze grenzen kijken vinden we ook belangrijk. Samen met Drenthe investeren we bijvoorbeeld in de Koloniën van Weldadigheid. Waar Willemsoord een belangrijke rol in heeft. Inmiddels melden zich al meerdere ondernemers die bij willen dragen aan de ontwikkeling van het gebied. De eerste oogst is zichtbaar! ”

De acht kernactiviteiten van de Stichting

  • Erfgoed & cultuurhistorie
  • Digitalisering van gastvrijheid en mobiliteit
  • Duurzaam recreatie & toerisme
  • Visitorsmanagement & bestemmingsmanagement (spreiden en verleiden bezoekers / ontvangstlocaties / promotie als erfgoed bestemming)
  • Toekomstbestendige landbouw
  • Natuur & a) Landschap, b) Welzijn & gezondheid, c) Vrijetijdsbesteding
  • Transitie-opgaven: klimaatadaptatie, duurzame energie
  • Verstedelijking, dorpen en kernen: landelijk gebied, leefbaarheid en vitalisering

Wat staat er over 3 jaar?

Viscaal: “Ik zie het Nationaal Park als een groot sterk samenwerkend ecosysteem. Inwoners en ondernemers doen mee met de ontwikkeling van het park – het gebied en eraan meedoen is winst voor iedereen! Er staat straks een zelfbewuste winstgevende plattelandsregio waarin innovatieve natuur, toekomstbestendige landbouw, duurzaam toerisme en leefbaarheid hand in hand gaan. Over 3 jaar hebben we elkaar meer dan voldoende laten zien dat samenwerken sterk loont en dat alles naast elkaar kan bestaan.”

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Petra van der Ploeg, communicatieadviseur van de Stichting Weerribben-Wieden 06 31775832 of via email petra.van.der.ploeg@steenwijkerland.nl

Tip je vrienden

twitter facebook